PRIVACY


 • PRIVACY- EN COOKIEBELEID
  ONS PRIVACYBELEID IN EEN NOTENDOP
  1.WIE ZIJN WE? We zijn Transfer Fashion Nederland BV en we verwerken uw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat we gezamenlijk instaan voor de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en beschermd. 2.WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS? We gebruiken uw gegevens (die we online of in persoon van u verkrijgen) o.a. om uw registratie als gebruiker en de aankoop van producten of diensten te beheren, te antwoorden op uw vragen en, desgewenst, u onze gepersonaliseerde mededelingen te sturen.3.WAAROM GEBRUIKEN WE ZE? We hebben om verschillende redenen een wettelijke basis om uw gegevens te verwerken. De voornaamste reden is dat we ze moeten verwerken voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die u aangaat met ons wanneer u zich registreert, een aankoop doet of gebruik maakt van onze diensten of functies, hoewel er nog andere redenen ons hiertoe het recht geven, zoals o.a. ons belang bij het antwoorden op uw vragen of de toestemming die u ons geeft om u onze nieuwsbrief te sturen. 4.MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS? We delen uw gegevens met dienstverleners die ons helpen of ondersteuning bieden, of derde partijen medewerkers zijn waarmee we een overeenkomst hebben gesloten en die zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn gevestigd. 5.UW RECHTEN. U hebt het recht op inzage, rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen hebt u nog andere rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om zich ertegen te verzetten dat we uw gegevens gebruiken of ten aanzien van dataportabiliteit, zoals hieronder gedetailleerd beschreven.We nodigen u uit hieronder ons volledige Privacy- en Cookiebeleid te lezen voor een gedetailleerde toelichting met betrekking tot het gebruik dat we maken van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u in dit opzicht beschikt.
  *******
  VOORDAT WE BEGINNEN...
  •In dit Privacy- en Cookiebeleid vindt u alle relevante informatie die van toepassing is op het gebruik dat we maken van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers, ongeacht het gebruikte kanaal of medium (online of persoonlijk) van Transfer Fashion in Nederland dat u gebruikt om in contact met ons te staan.•We zijn transparant in wat we doen met uw persoonsgegevens, zodat u begrijpt welke gevolgen het gebruik ervan heeft of welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens:oWe stellen alle informatie permanent tot uw beschikking in dit Privacy- en Cookiebeleid, dat u kunt raadplegen wanneer u dit nodig acht, en bovendienokrijgt u informatie over elke verwerking van uw persoonsgegevens indien u in contact staat met ons.•Enkele namen die we in dit Privacy- en Cookiebeleid gebruiken:oWanneer we het hebben over ons Platform, verwijzen we in het algemeen naar om het even welk digitaal of persoonlijke kanaal of medium dat u hebt gebruikt om met ons in contact te staan, waarvan de voornaamste de volgende zijn:Onze Website, www.transferfashion.nl.
  1.WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UWGEGEVENS?
  Uw verwerkingsverantwoordelijken zijn: Transfer Fashion Nederland, BV, vennootschap die momenteel instaat voor de verkoop in Nederland van producten van het merk Transfer (hierna, “TRANSFER NEDERLAND”):oPostadres: Kon.Wilhelminaplein 1, 1060 HG Amsterdam, Nederland.oE-mail van de functionaris voor gegevensbescherming: info@transferfashion.nl
  Met andere woorden zijn zowel Transfer Fashion NEDERLAND als Transfer (hierna gezamenlijk “Wij” of “de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken” genoemd) Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens. Dit betekent dat we gezamenlijk instaan voor de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en beschermd en dit gereguleerd hebben.
  2.MET WELK DOEL VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
  Afhankelijk van de producten, diensten of functies waarvan u op elk moment wenst te genieten, moeten we bepaalde gegevens verwerken. Het betreft in het algemeen en afhankelijk van het geval de volgende:
  uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, taal en land van waar u incontact met ons staat, contactgegevens, enz.);
  Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw betaal- of kaartgegevens, informatie overuw aankopen, bestellingen, retours, enz.);
  gegevens met betrekking tot verbinding, geolokalisatie en browser (in het geval dat ubijvoorbeeld via een mobiel met ons in contact staat);
  commerciële informatie (bijvoorbeeld of u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief),
  gegevens over uw smaken en voorkeuren.
  Denk eraan dat we als we u vragen uw persoonsgegevens in te vullen om u toegang te verlenen tot een bepaalde functie of dienst van het Platform sommige velden als verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreft die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of u toegang te verlenen tot de functie in kwestie. Gelieve er rekening mee te houden dat het, indien u beslist ons die gegevens niet te verschaffen, mogelijk is dat u zich niet kunt registreren als gebruiker of dat u niet van de diensten of functies in kwesties kunt genieten.
  Afhankelijk van de wijze waarop u in contact staat met het Platform, met andere woorden, afhankelijk van de diensten, producten of functies die u wilt gebruiken, verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: DOEL +info
  1.Om uw registratie alsgebruiker van het Platform afte handelen
  Als u beslist zich te registreren als gebruiker op ons Platform, moeten we uw gegevens verwerken om u te identificeren als gebruiker ervan en u toegang te verlenen tot de verschillende functies, producten en diensten ervan waarover u beschikt als geregistreerde gebruiker. U kunt uw geregistreerde gebruikersaccount annuleren door contact met ons op te nemen via de Klantenservice.
  2.Voor de ontwikkeling,naleving en tenuitvoerleggingvan de koop- ofdienstenovereenkomst die umet ons hebt gesloten op hetPlatform
  Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens om voornamelijk:
  Contact met u op te nemen met betrekking tot actualiseringen of informatieve mededelingen op het gebied van de aanvaarde functies, producten of diensten, met inbegrip van het verzenden van kwaliteitsenquêtes ten aanzien van de klanttevredenheid over de verleende diensten.De betaling af te handelen van de producten die u koopt, ongeacht de gebruikte wijze van betaling. Bijvoorbeeld:als u bij het kopen van een van onze producten via de Website of de App ervoor kiest de functie kaartgegevens bewaren voor aankopen in de toekomst te activeren, moeten we de aangeduide gegevens verwerken om deze functie te activeren en te ontwikkelen. Door in te stemmen met de activering van deze functie, worden uw betaalgegevens automatisch ingevuld bij aankopen in de toekomst zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij elk nieuw proces en worden ze als geldig en juist beschouwd voor aankopen nadien. U kunt uw kaarten te allen tijde wijzigen of verwijderen via de tab betaalinformatie, ofwel van uw geregistreerde gebruikersaccount op de Website.De nodige mechanismen te activeren om eventuele fraude tegen u en tegen Ons te controleren en voorkomen tijdens het aankoopproces. Als we van mening zijn dat de transactie frauduleus kan zijn, kan deze verwerking ertoe leiden dat de transactie wordt geblokkeerd.Eventuele retours te beheren wanneer u een aankoop hebt gedaan en informatieverzoeken over de beschikbaarheid van artikelen en reserveringen van producten via het Platform te beheren of u de diensten te verlenen met betrekking tot de functie Personal Tailoring afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke opties van tijd tot tijd.Voor factureringsdoeleinden of om u de kassabonnen en facturen van de aankopen die u via het Platform hebt gedaan ter beschikking te stellen.Het gebruik van andere beschikbare functies of diensten te waarborgen, zoals het kopen, beheren en gebruiken van de Cadeaubon of de Geschenkkaart, alsook om u toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Wifi die we in onze Fysieke Winkels ter beschikking van onze klanten stellen.
  3.Om uw verzoeken ofaanvragen via de kanalen van deKlantenservice te behandelen
  We verwerken enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te behandelen of op te lossen.
  4.Voor marketingdoeleinden
  Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens om voornamelijk:
  Als u zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief, verwerken we uwpersoonsgegevens om uw inschrijving te beheren, metinbegrip van het verzenden van gepersonaliseerdeinformatie met betrekking tot onze producten of diensten viade verschillende kanalen (zoals e-mail of SMS). Bovendienkunnen we u deze informatie bezorgen via push meldingenals u deze hebt geactiveerd op uw mobiele toestel.
  Houd er bijgevolg rekening mee dat dezegegevensverwerking inhoudt dat uw gebruikers- ofklantprofiel wordt geanalyseerd om uw voorkeuren tebepalen en zo vast te stellen welke producten en dienstenhet meest bij uw stijl passen wanneer we u informatiesturen. Op basis van uw aankoop- en browsegeschiedenis(m.a.w. afhankelijk van de artikelen waarop u hebt geklikt)suggereren we u producten waarvan we denken dat ze ukunnen interesseren en als u geregistreerd gebruiker bent,bieden wij u de “winkelwagentje ophalen” functie.
  Denk eraan dat u zich te allen tijde en kosteloos kuntuitschrijven voor de Nieuwsbrief via de tab “Nieuwsbrief”van het Platform, of door de aanwijzingen te volgen die weubij elke communicatie geven. Als u geen push meldingenwenst te ontvangen, kunt u deze optie uitschakelen op uw mobiele toestel.
  Promotieacties voeren (bijvoorbeeld voor wedstrijden of omuw lijst van bewaarde artikelen naar de door u opgegeven e-mail te sturen). Door aan een promotieactie deel te nemen,geeft u ons toestemming om de door u met ons gedeeldegegevens te verwerken afhankelijk van elke promotieactie enom deze via verschillende kanalen zoals sociale netwerken ofop het Platform zelf openbaar te maken. Bij elkepromotieactie waaraan u deelneemt beschikt u over dewettelijke voorwaarden waarin we u meer gedetailleerdeinformatie verschaffen over de verwerking van uw gegevens.
  Het verspreiden op het Platform of via onze sociale-netwerkkanalen van foto’s of afbeeldingen die u openbaarhebt gedeeld, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijkinstemt.
  5.Bruikbaarheids- enkwaliteitsanalyse om onzediensten te verbeteren
  Als u toegang verkrijgt tot ons Platform, informeren we u dat we uw browsegegevens verwerken voor analytische en statistische doeleinden, m.a.w. om te begrijpen hoe de gebruikers ons Platform gebruiken en op basis daarvan verbeteringen eraan te kunnen aanbrengen.
  Bovendien houden we nu en dan kwaliteitsenquêtes en -onderzoeken om de tevredenheidsgraad van onze klanten en gebruikers te bepalen en vast te stellen welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn.
  3.OP WELKE RECHTSGROND MOGEN WE UW GEGEVENSVERWERKEN?
  De wettelijke voorwaarden op basis waarvan we uw persoonsgegevens mogen verwerken, hangen ook af van het doel waarvoor we ze verwerken, zoals toegelicht in de volgende tabel: Doel Rechtsgrond
  1.Afhandeling van uw registratie als gebruikervan het Platform
  De verwerking van uw gegevens is nodig voor de tenuitvoerlegging van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform. Met andere woorden, om zich te kunnen registreren als gebruiker van het Platform, moeten we uw persoonsgegevens verwerken aangezien we zo niet uw registratie niet kunnen afhandelen.
  2.Ontwikkeling, naleving en tenuitvoerleggingvan de koop- of dienstenovereenkomst
  De verwerking van uw gegevens is nodig voor de tenuitvoerlegging van de koop- of dienstverleningsovereenkomst die u met ons aangaat.
  Het is mogelijk dat sommige verwerkingen van aan het aankoopproces gekoppelde gegevens enkel worden geactiveerd omdat u dit vraagt of ons hier toestemming voor geeft, zoals voor het bewaren van uw betaal(kaart)gegevens voor aankopen in de toekomst of de verwerking van gegevens om de kassabonnen te scannen via de tab Wallet van de App of om u te voorzien van de Binnenkort Beschikbaar / Binnenkort Terug functies. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond op basis waarvan we uw gegevens verwerken uw eigen instemming.
  We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben om de nodige controles uit te voeren om eventuele fraude op te sporen en te voorkomen wanneer u een aankoop doet. We achten dat de verwerking van deze gegevens positief is voor alle betrokken partijen wanneer een aankoop wordt betaald en in het bijzonder voor u, aangezien we op die manier maatregelen kunnen treffen om u te beschermen tegen pogingen tot fraude door derden.
  3.Klantenservice
  We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben om de verzoeken die of het overlegdat u via de verschillende beschikbare contactkanalen doet te beantwoorden. We zijn van mening dat de verwerking van deze gegevens ook voordelig is voor u aangezien we op die manier u gepast kunnen bijstaan en de vragen in kwestie kunnen beantwoorden.
  Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot beheer van incidenten in verband met uw bestelling of via het Platform gekochte producten of diensten, is de verwerking nodig voor de tenuitvoerlegging van de koopovereenkomst.
  Wanneer uw raadpleging verband houdt met de uitoefening van uw rechten waarover we u hieronder van verdere informatie voorzien, of met klachten in verband met onze producten of diensten, zijn we gerechtigd om uw gegevens te verwerken onze wettelijke verplichtingen na te leven.
  4.Marketing
  De rechtsgrond op basis waarvan we uw gegevens mogen verwerken voor marketingdoeleinden is de instemming die u verleent, bijvoorbeeld wanneer u aanvaardt gepersonaliseerde informatie te ontvangen via verschillende kanalen, wanneer u toestemming geeft voor het sturen van push meldingen op uw mobiele toestel, of wanneer u de wettelijke voorwaarden voor deelname aan een promotieactie of om uw foto’s te publiceren op het Platform of onze sociale-netwerkkanalen aanvaardt.
  Om u gepersonaliseerde informatie te tonen, hebben wij een rechtmatig belang om een profiel samen te stellen met uw informatie waarover we beschikken (zoals uw browsegedrag, voorkeuren of aankoopgeschiedenis) en de persoonsgegevens die u ons verschaft zoals leeftijdsgroep of taal, aangezien de verwerking van deze gegevens ook voordelig is voor u, omdat u op die manier uw gebruikservaring kunt verbeteren en toegang heeft tot de informatie in lijn met uw voorkeuren.
  5.Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse
  We menen dat we een rechtmatig belang hebben om de bruikbaarheid van het Platform en de tevredenheidsgraad van de gebruiker te analyseren, aangezien de verwerking van deze gegevens ook voordelig is voor u, omdat het doel ervan bestaat in het verbeteren van de ervaring van de gebruiker en het aanbieden van een kwaliteitsvollere dienstverlening.
  4.HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVEN?
  De bewaartermijn van uw gegevens hangt af van het doel waarvoor we ze verwerken, zoals hieronder toegelicht: Doel Bewaartermijn
  1.Afhandeling van uw registratie als gebruikervan het Platform
  We verwerken uw gegevens zolang u de hoedanigheid van geregistreerd gebruiker hebt (m.a.w. tot u beslist zich uit te schrijven).
  2.Ontwikkeling, naleving en tenuitvoerleggingvan de koop- of dienstenovereenkomst
  We verwerken uw gegevens zo lang als nodig om de aankoop van de producten of diensten af te handelen, met inbegrip van eventuele retours, klachten of aanspraken met betrekking tot de aankoop van het product of de dienst in kwestie.
  In sommige gevallen verwerken we de gegevens enkel totdat u anders beslist, zoals het geval is bij betaal(kaart)gegevens die u ons hebt gevraagd te bewaren voor eventuele aankopen in de toekomst.
  3.Klantenservice
  We verwerken uw gegevens zo lang als nodig om uw verzoek of aanvraag te behandelen.
  4.Marketing
  We verwerken uw gegevens tot u zich uitschrijft of uuw inschrijving voor de nieuwsbrief annuleert.
  Als u deelneemt aan promotieacties bewaren we uw gegevens gedurende een termijn van 6 maanden na afloop van de actie.
  5.Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse
  We verwerken uw gegevens incidenteel zo lang we een concrete actie of kwaliteitsenquête uitvoeren of tot we uw browsegegevens anoniem maken.
  Niettegenstaande het feit dat we uw gegevens verwerken gedurende de strikt noodzakelijke tijd om te voldoen aan het overeenkomstige doeleinde, bewaren we ze nadien naar behoren beschermd gedurende
  de termijn waarin aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van toepassing kan zijn, in overeenstemming met de voorschriften die op elk ogenblik gelden. Wanneer de eventuele vorderingen in elk afzonderlijk geval eenmaal zijn verjaard, verwijderen we de persoonsgegevens.
  5.DELEN WE UW GEGEVENS MET DERDEN?Om te voldoen aan de in het onderhavige Privacy- en Cookiebeleid beschreven doeleinden, moeten we Transfer Fashion en derden die ons ondersteuning bieden voor de diensten die we aanbieden, toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, namelijk:Financiële instellingen,Instanties voor fraudedetectie en -preventie,Leveranciers van technologische diensten,Leveranciers en partners op het gebied van logistiek-, vervoers- en bezorgingsdiensten,leveranciers van diensten op het gebied van klantenservice.leveranciers en medewerkers op het gebied van marketing- en reclamediensten.
  Vanwege efficiëntiedoeleinden, zijn sommige van de vermelde dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd waar het gegevensbeschermingsniveau niet vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie, m.a.w. de Verenigde Staten. In dergelijke gevallen informeren we u dat we uw gegevens met de gepaste garanties en steeds veilig overdragen:
  Sommige leveranciers hebben een Privacy Shield certificaat, dat u kunt raadplegen via devolgende link:
  https://www.privacyshield.gov/welcome
  Met andere leveranciers hebben we Modelcontractbepalingen ondertekend diegoedgekeurd zijn door de Commissie. De inhoud ervan kunt u raadplegen via de volgendelink:
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
  6.WAT ZIJN UW RECHTEN WANNEER U ONS UW GEGEVENSVERSCHAFT?We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te eerbiedigen en u de uitoefening van uw rechten te waarborgen. Als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken zijn we overeengekomen dat u deze volledig kosteloos kunt uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar één enkel e-mailadres info@transferfashion.nl, met de vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen. Indien we het nodig zouden achten om u te kunnen identificeren, kunnen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.
  U hebt, ongeacht het doel of de grondslag op basis waarvan we uw gegevens verwerken, in het bijzonder het recht om:
  ï‚·Ons inzage te verzoeken in uw gegevens waarover we beschikken. We herinneren u eraandat als u geregistreerd gebruiker van het Platform bent, u deze informatie ook kuntraadplegen via de tab persoonsgegevens.
  ï‚·Ons te verzoeken dat we de gegevens waarover we reeds beschikken rectificeren. Denkeraan dat als u geregistreerd gebruiker van het Platform bent, u ook toegang hebt tot de tabpersoonsgegevens van uw account om uw persoonsgegevens te wijzigen of te actualiseren.Houd er in elk geval rekening mee dat u wanneer u ons uw persoonsgegevens via enig welkkanaal verschaft, waarborgt dat deze juist en nauwkeurig zijn en dat u zich ertoe verbindtons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen of veranderingen ervan. Voor enig verlies ofschade aan het Platform of de verantwoordelijke ervan of aan enige derde naar aanleidingvan het verschaffen van foute, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deregistratieformulieren, is uitsluitend de gebruiker aansprakelijk. Gelieve eraan te denken dat uin het algemeen enkel uw eigen persoonsgegevens moet verschaffen, niet die van derden,tenzij voor zover toegestaan uit hoofde van het onderhavige Privacy- en Cookiebeleid.
  ï‚·Ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover ze niet langer nodig zijn voor hetdoel waarvoor we ze moeten verwerken zoals hierboven beschreven, of voor zover we nietlanger gerechtigd zijn ze te verwerken.
  ï‚·Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat inhoudt dat uons in bepaalde gevallen kunt verzoeken de verwerking van de gegevens tijdelijk op teschorten of dat we ze desgewenst langer bewaren dan nodig.
  Als u ons uw instemming hebt verleend om uw gegevens om welke reden dan ook te verwerken, hebt u ook het recht om die instemming te allen tijde in te trekken. Een aantal van de wijzen waarop u uw instemming kunt intrekken worden beschreven in punt 2, waarin wordt toegelicht voor welke doeleinden we uw gegevens verwerken.
  Wanneer we gerechtigd zijn om uw gegevens te verwerken op basis van uw instemming of de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, zoals aangegeven in punt 3, hebt u ook het recht om de portabiliteit van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat u het recht hebt om de door u verschafte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen om dit rechtstreeks aan een andere entiteit te bezorgen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
  Tevens hebt u wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons rechtmatige belang ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
  Tot slot informeren we u over uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie op het gebied van gegevensbescherming, met name bij: -De instantie van het land waarin de retailvennootschap van het land is gevestigd: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
  7.WAT GEBEURT ER ALS U ONS GEGEVENS VAN DERDENVERSCHAFT?
  We bieden functies of diensten aan waarvoor de door u verschafte persoonsgegevens van een derde moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld voor de activering en verzending van de Geschenkkaart of de afhandeling van het verzoek van de Geschenkbon. Als u ons persoonsgegevens van derden verschaft, waarborgt u dat u hen op de hoogte hebt gesteld van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop we hun persoonsgegevens moeten verwerken.
  8.WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
  Het is mogelijk dat we de informatie in dit Privacy- en Cookiebeleid wijzigen wanneer we dit gepast achten. Als we dit doen, stellen we u hiervan via de verschillende kanalen van het Platform op de hoogte (bijvoorbeeld via een banner, een pop-up of een push melding), of delen we u dit zelfs mee op uw e-mailadres als de verandering in kwestie van aanzienlijk belang is voor uw privacy, zodat u de veranderingen kunt bekijken, beoordelen en, in voorkomend geval, zich ertegen kunt verzetten of zich kunt uitschrijven voor een bepaalde dienst of functie. In elk geval raden we u aan dit Privacy- en Cookiebeleid af en toe opnieuw door te nemen voor als er kleine veranderingen zijn aangebracht of we een interactieve verbetering hebben aangebracht. U vindt het Privacy- en Cookiebeleid steeds op onze Website en onze App.
  9.INFORMATIE OVER COOKIES
  We gebruiken cookies en vergelijkbare instrumenten om u het browsen op ons Platform te vergemakkelijken, te weten hoe u in contact staat met Ons en, in bepaalde gevallen, u reclame te kunnen tonen op basis van uw browsegedrag. Gelieve ons Cookiebeleid te lezen voor meer gedetailleerde informatie over de cookies en vergelijkbare instrumenten die we gebruiken, het doel ervan en verdere belangrijke informatie.
  Cookies
  Door dit privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies die op deze
  website worden gebruikt en die hieronder worden beschreven.
  Informatie over cookies
  Wat is een cookie?
  Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw pc, telefoon of ander toestel plaatst, met
  informatie over uw navigatie op de website in kwestie. De cookies zijn nodig om de navigatie te
  vergemakkelijken en aangenamer te maken en ze beschadigen uw computer niet.
  Ook al wordt in dit beleid de algemene term 'cookies' gebruikt aangezien dit de voornaamste methode is voor het opslaan van informatie, wordt de 'lokale opslag' ruimte van de browser voor dezelfde doeleinden gebruikt als cookies. In dit opzicht is alle informatie in dit deel ook van toepassing op deze 'lokale opslag'.
  Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?
  De cookies zijn een essentieel deel van hoe onze website werkt. Het hoofddoel van onze cookies is om uw navigatie- ervaring te verbeteren. De cookies helpen ons bijvoorbeeld om u te identificeren (als u op onze website bent geregistreerd), om uw voorkeuren te onthouden (taal, land etc.) tijdens de navigatie en bij toekomstige bezoeken, om het winkelwagentje te beheren, om het voor u mogelijk te maken om online aankopen te doen etc.
  De informatie die in de cookies wordt verzameld maakt het voor ons ook mogelijk om de website te verbeteren, aan de hand van schattingen van de aantallen en patronen van gebruik, de aanpassing van de website aan de individuele interesses van de gebruikers, de verbeterde snelheid van de zoekacties etc.
  Waarvoor worden de cookies op deze website NIET gebruikt?
  We slaan geen gevoelige informatie van persoonlijke identificatie op zoals uw adres, wachtwoord,
  creditcardgegevens etc. in de cookies die we gebruiken. We gebruiken de cookies ook niet om volgens uw navigatie reclame naar onze gebruikers te brengen, noch voor andere reclamedoelen van onze kant of van derden.
  Wie gebruikt de informatie die in de cookies is opgeslagen?
  De informatie die in de cookies van onze website wordt opgeslagen wordt uitsluitend door ons gebruikt, met uitzondering van het cookie van Google Analytics, dat om statistische redenen zowel door Google wordt gebruikt en beheerd als door ons, en het cookie voor de analyse van de betaling, dat alleen wordt gegenereerd als er een aankoop wordt gedaan en dat wordt geanalyseerd door een extern bedrijf met als doel voldoende garanties te bieden op de uitgevoerde betaling.
  Kan het gebruik van cookies worden gedeactiveerd?
  Ja, de cookies kunnen worden gedeactiveerd. Als u deze configuratie selecteert, kan het echter zijn dat u niet kan toetreden tot bepaalde delen van onze website. Ook kan het een minder efficiënte navigatie als gevolg hebben en kunt u niet profiteren van enkele van onze diensten.
  Als u de cookies van deze website liever wilt beperken, blokkeren of wissen, kunt u dit doen door de
  configuratie van uw browser aan te passen. Ook al is de parametrering van elke browser verschillend, de configuratie van de cookies wordt gewoonlijk gedaan in het menu 'Voorkeuren' of 'Hulpmiddelen'. Raadpleeg het menu 'Hulp' voor meer details over de configuratie van de cookies in uw browser.
  Welke specifieke cookies worden er door deze website gebruikt en voor welke doeleinden?
  Hieronder vindt u een tabel met de cookies die door deze website worden gebruikt, samen met het doel van elk van de cookies:
  14
  IDENTIFICATIE- EN AUTHENTICATIECOOKIES Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens de sessie, te voorkomen dat de gebruiker de authenticatieprocessen op de website moet herhalen, bepaalde processen van de website te versnellen, bepaalde selecties op te slaan tijdens eenzelfde sessie of voor latere sessies, bezochte sites op te slaan ... COOKIES DOEL DUUR BEHEER
  Gebruikersidentificatie
  Worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en authentiseren. Bevat tevens technische gegevens over de gebruikerssessie, zoals bijvoorbeeld, verbindingstime-out, sessie-identificator ...
  Sessie
  Eigen
  Sessie-identificatie
  Identificeert de http-sessie van de gebruiker. Is gebruikelijk in alle webapplicaties om gebruikersverzoeken tijdens een sessie te identificeren..
  Sessie
  Eigen
  Navigatiestatus
  Deze cookies worden gebruik om de navigatiestatus van de gebruiker te identificeren (start van de sessie, eerste pagina, eerste toegang, status van een scroll, status van een stemming ...).
  Sessie
  Eigen
  Gebruikersselecties
  Deze cookies slaan de door de gebruiker geselecteerde sessiewaarden op zoals de winkel, de taal, de munteenheid, de producten, de maat ...
  Sessie
  Eigen
  Favorieten en laatste selecties
  Deze cookies onthouden de favoriete gebruikersselecties (winkels ...) of de laatste selecties (winkels, producten ...) voor toekomstige bezoeken aan de website
  Sessie
  Eigen
  Winkelmandje
  Deze cookies slaan informatie op over het winkelmandje en onthouden de identificatiegegevens van de gebruiker die aan het mandje is gekoppeld.
  Sessie
  Eigen
  Protocollen
  Deze cookies beheren de uitwisselingen tussen veilige (https) en onveilige (http) domeinen (protocol)
  Sessie
  Eigen
  15
  Cookies voor navigatieanalyse Deze cookies verzamelen algemene informatie over de bezoeken van de gebruikers aan de webpagina (niet over de inhoud) om ons later informatie te verschaffen over deze bezoeken voor statistische doeleinden. COOKIES DOEL DUUR BEHEER
  Herkomst (WC_GASource)
  Wordt gebruikt om de herkomst van een gebruiker die een pagina van onze webpagina bezoekt te achterhalen, bijvoorbeeld of hij de productdetailpagina heeft bereikt via het productoverzicht, via de zoekmachine of via een externe webpagina.
  Blijvend
  Eigen
  Google Analytics
  Maken de analyse van de webpagina mogelijk via de Google Analytics-tool, een dienst aangeboden door Google om informatie te verkrijgen over de bezoeken van de gebruikers aan de webpagina's. Enkele gegevens die voor latere analyse worden opgeslagen, zijn: aantal keer dat een gebruiker de webpagina bezoekt, data van het eerste en laatste bezoek van de gebruiker, duur van de bezoeken, pagina vanwaar de gebruiker naar de webpagina werd doorgestuurd, zoekmachine waarmee de gebruiker de webpagina heeft gevonden of link waarop hij heeft geklikt, plaats waar de gebruiker zich bevindt ... De configuratie van deze cookies wordt bepaald door de Google dienst. We raden u dan ook aan de privacypagina van Google Analytics te raadplegen, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, om meer informatie te verkrijgen over de gebruikte cookies en hoe deze te deactiveren (met dien verstande dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of de juistheid van de webpagina's van derden).
  Blijvend
  Van derden
  16
  Optimizely (optimizelySegments; optimizelyEndUserId optimizelyPendingLogEvents; optimizelyBuckets…)
  De cookies die geïdentificeerd zijn met het domein optimizely.com of www.optimizely.com stellen ons in staat om de weergave, sensaties, berichten te optimaliseren en in het algemeen is het doel om ervoor te zorgen dat de gebruiker een consistente navigatie-ervaring op onze website heeft, waarbij we ons baseren op hoe onze gebruikers het gebruiken. Enkele van de gegevens die worden opgeslagen voor latere analyse zijn: het aantal updates dat de gebruiker heeft gezien, informatie voor bezoekerssegmenten zoals de browser, campagne, type mobiele bronnen, en alle gedefinieerde gepersonaliseerde segmenten, enz. De configuratie van deze cookies wordt bepaald door de service die wordt aangeboden door onze provider Optimizely, Inc. (een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf), raden wij daarom aan om hun website https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335 te raadplegen om meer informatie te verkrijgen over de cookies die zij gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen via de link https://www.optimizely.com/opt_out. Vergeet niet dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of de nauwkeurigheid van deze websites van derden.
  Blijvend
  Van derden
  17
  Cookies voor aankoopanalyse Deze cookies verzamelen informatie over het systeem waarmee de aankoop wordt verricht op deze webpagina om na te gaan of deze verrichtingen de klanten voldoende garanties bieden. Deze cookies bevatten nooit gevoelige informatie zoals gegevens van credit cards. COOKIES DOEL DUUR BEHEER
  Aankoopsysteem (thx_guid)
  Identificeert het systeem (PC, telefoon ...) waarmee de aankopen worden verricht op deze webpagina voor latere analyse om onze klanten voldoende garanties te kunnen bieden tijdens de aankoopverrichtingen. De informatie die deze cookie bevat wordt verzameld door een extern bedrijf om deze analyses uit te voeren.
  Blijvend
  Van derden
  Deze lijst zal zo snel mogelijk worden bijgewerkt naar gelang de webdiensten wijzigen die worden aangeboden op deze webpagina. Tijdens deze updates kan het zijn dat de lijst tijdelijk geen cookie bevat. De lijst zal na de update opnieuw cookies bevatten en deze zullen altijd dezelfde doelstellingen dienen als die van de huidige lijst.